Ondernemingsgegevens

Doorbraak Boeken – Een initiatief van Het laatste woord vof en Stem in ’t Kapittel vzw

Jan Blockxlaan 23

2630 Aartselaar (maatschappelijke zetel)

BE 0643.488.201

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Doorbraak Boeken, een imprint van Het laatste woord, een vof met maatschappelijke zetel te Jan Blockxlaan 23, 2630 Aartselaar

(hierna Doorbraak Boeken) biedt zijn klanten de mogelijkheid om de producten uit zijn webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Doorbraak Boeken moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Doorbraak Boeken aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Doorbraak Boeken niet. Doorbraak Boeken is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Doorbraak Boeken is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Doorbraak Boeken. Doorbraak Boeken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kiest zijn/haar artikelen en plaatst deze in zijn/haar winkelmandje. De Klant gaat naar het winkelmandje waar de adresgegevens ingevuld moeten worden. Daarna moet de Klant de betaalmethode selecteren en tot slot de bestelling af te ronden door te betalen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende

  • via bancontact
  • via creditkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE49737045039971 (BIC KREDBEBB)

Doorbraak Boeken is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Wanneer de betaling ontvangen is zal het koraal ingepakt en verzonden worden via SprintPack Logistics. De pakjes zullen de dag na verzending geleverd worden. Indien het pakje niet ontvangen kan worden valt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Klant. DoorbraakBoeken wil ervoor zorgen dat alle pakjes binnen de twee werkdagen na verzending geleverd wordt. De Klant houdt er rekening mee dat de levering leven koraal bevat en dat deze geen tweede maal kan worden aangeboden.

Voor deze leveringsmethode vraagt Doorbraak Boeken gewichtafhankelijke porttarieven per verzending.De levering gebeurt door SprintPack Logistics.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Doorbraak binnen 24 uur na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Doorbraak Boeken was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Doorbraak Boeken.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Doorbraak Boeken te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft geen herroepingsrecht. Doorbraak Boeken waakt erover dat elk product in perfecte staat wordt verzonden.

Artikel 8: Garantie

Indien het product in slechte staat geleverd wordt, dient de klant binnen 24 uur na levering een foto te nemen van het product in de originele ongeopende verpakking en deze te mailen naar uitgeverij@doorbraak.be.

Indien het product in slechte staat geleverd wordt, dient de klant binnen 24 uur na levering een foto te nemen van het product in de originele ongeopende verpakking en deze te mailen naar uitgeverij@doorbraak.be.

Artikel 9: Klantendienst

Doorbraak Boeken is bereikbaar via e-mail op uitgeverij@doorbraak.be of per post op het volgende adres Het laatste woord vof, Herentalsebaan 27, 2100 Deurne. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Doorbraak Boeken beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Doorbraak Boeken respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: nieuwsbrieven, leveringen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Doorbraak Boeken, p/a Het laatste woord, Herentalsebaan 27, 2100 Deurne, uitgeverij@doorbraak.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Doorbraak Boeken heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Doorbraak Boeken houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op uitgeverij@doorbraak.be .

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Doorbraak Boeken om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Doorbraak Boeken Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Doorbraak Boeken bevoegd.